Skip to content Skip to footer

ALGEMENE VOORWAARDEN ASLED

Algemeen

ASLED (Kamer van Koophandel 08197724), hierna te noemen ASLED, verleent u hierbij toegang tot www.asled.nl en
nodigt u uit het aangebodene te kopen. ASLED behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

ASLED spant zich in om de inhoud van www.asled.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk
dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.asled.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ASLED.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ASLED kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ASLED, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van ASLED
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de
  consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet
  handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
  afstand aangaat met ASLED;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op
  afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan
  de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame
  gegevensdrager:
   elk
  middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
  hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
  consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
  afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor
  herroeping die ASLED ter beschikking stelt die een consument kan invullen
  wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon
  die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst
  op afstand: 
  een overeenkomst waarbij in het kader van een door ASLED georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met
  het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één
  of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek
  voor communicatie op afstand:
   middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene
  Voorwaarden: 
  de onderhavige Algemene Voorwaarden van ASLED.

Artikel 2 – Identiteit van ASLED
Naam ondernemer: ASLED
Vestigingsadres; Van Durenstraat 117415BE Deventer
Telefoonnummer: +31 6 55822614 bereikbaar op werkdagen van 08:30uur tot 18:00uur
E-mailadres: info@
asled.nl
KvK-nummer
: 56312342
Btw-identificatienummer:

Indien de activiteit van ASLED is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien ASLED een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar
  deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
  aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ASLED en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
  ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ASLED
  zijn in te zien en wij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
  kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien
  de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
  van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
  de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar
  van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
  en dat wij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
  of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
  bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
  een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
  benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. ASLED is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan
  te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
  een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  Als ASLED gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ASLED niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
  geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
  overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
  overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
  de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
  zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van
  betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ASLED
  de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
  het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend
  op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
  hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren
  en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
  worden gesloten; de gedragscodes waaraan ASLED zich heeft onderworpen en
  de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
  raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
  duurtransactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen. 

Artikel 5 – De
overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
  op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ASLED
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ASLED is bevestigd,
  kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ASLED passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ASLED daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. ASLED kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien ASLED op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is ASLED gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ASLED zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van ASLED waar de consument met klachten
  terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 •  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 •  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ASLED
  deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van
  de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
  duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering.                         
           
 2. Iedere
  overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
  bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ASLED bekend
  gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
  te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
  het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ASLED retourneren,
  conform de door ASLED verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
  verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te
  maken aan ASLED. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
  retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken
  tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
  verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde
  termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
  herroepingsrecht resp. het product niet aan ASLED heeft teruggezonden, is
  de koop een feit. Bij levering van diensten:
 4. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen,
  ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten
  naar de door ASLED bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien
  de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ASLED dit bedrag zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel
  de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de
  webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan
  worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door
  de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming
  geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument
  zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van
  het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering
  van het product wanneer door ASLED niet alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren
  voor het sluiten van de koopovereenkomst.Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • ASLED kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
  omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
  slechts indien ASLED dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
  sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;

a. die door ASLED tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
ASLED geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies,
vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen..


Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan ASLED producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ASLED
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
  aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
  zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien ASLED dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid
  heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
  prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen
  van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk –
  en zetfouten is ASLED niet verplicht het product volgens de foutieve prijs
  te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. ASLED staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ASLED er tevens voor
  in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door ASLED, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
  de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover ASLED kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering
  aan ASLED schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
  dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van ASLED komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ASLED
  is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid
  van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch
  voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
  de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
  door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
  aanwijzingen van ASLED en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
  die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
  kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

Artikel 11 – Levering
en uitvoering

 1. ASLED zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
  kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal
  het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een
  langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
  recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft
  geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal ASLED het
  bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ASLED zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
  de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
  een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van ASLED.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ASLED
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en
  aan ASLED bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders
  is overeengekomen.
 8. Beschadigde retour gestuurde producten wordt niet terugbetaald. Bij milde beschadiging
  een deel na overleg.    

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
  daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
  van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
 • Tenminste
  opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ASLED voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd
  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
  duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
  tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
  een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
  opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan
  van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst
  tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument
  de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan ASLED te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft ASLED behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
  redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. ASLED beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt
  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij ASLED, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij ASLED ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door ASLED binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot ASLED. Indien
  de webwinkel is aangesloten bij Stichting Webwinkel Keur en bij klachten
  die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument
  zich te wenden tot Stichting Webwinkel Keur (www.webwinkelkeur.nl), deze
  zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
  lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan
  nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de
  mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting Webwinkel
  Keur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan
  is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende
  uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie
  zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan
  de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden
  via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van ASLED niet op, tenzij ASLED
  schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ASLED, zal ASLED naar haar keuze of
  de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen ASLED en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

× [wpf-filters id=1]